ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-180 от 14.03.2023 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за продажба на следния общински недвижим имот:

I. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХХ-1735 в квартал 13, с площ 1160кв.м., по регулационния план на град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, Област Русе, актуван с АЧОС №3350 от 02.11.2022 г., с начална тръжна цена 5893.00 лв. (Пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева) без ДДС.

ІІ. ТЪРГЪТ да се проведе на 31.03.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ да се проведе на 07.04.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІV. Утвърждавам тръжна документация, неразделна част от настоящата заповед.

V. Цена на тръжна документация – 24.00 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 30.03.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 06.04.2023 г.

VІ. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на Община Ветово или по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 30.03.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 06.04.2023 г.

VII. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІI. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

ІX. Заявления за участие – подават се във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 30.03.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 06.04.2023 г.

Обявата да се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, на регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.