ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-325 от 10.05.2023 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. 1 /един/ дка от имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №15151.506.3 /стар №506003/, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, целият с площ 4622893 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Арпалъка“, ЕКАТТЕ 15151, актуван с АЧОС №3358/06.12.2022 г., за отглеждане на пчелни семейства за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 10.00 лв. (Десет лева) годишен наем.

2. 1 /един/кв.м от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ I, квартал 20 по кадастралния и регулационен план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578 за поставяне на 1 брой кафе-автомат, за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена от 20,00 лв. (двадесет лева) с ДДС месечен наем;

3. 2 /два/ дка от имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №67578.69.153 /стар №000153/, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, целият с площ 37045 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Арпалъка“, за срок от 5 (пет) години, с цел отдих, с начална тръжна цена 30.00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

ІІ. ТЪРГЪТ да се проведе на 26.05.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ да се проведе на 02.06.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІV. Утвърждавам тръжна документация, неразделна част от настоящата заповед.

V. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 25.05.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.06.2023 г.

VІ. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 25.05.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.06.2023 г.

VII. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІI. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

ІX. Заявления за участие – подават се във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 25.05.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.06.2023 г.

Обявата да се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, на регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.