ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-80 от 26.01.2024 г. на Кмета на Община Ветово

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67578.115.3 /стар № 115003/, с начин на трайно ползване “Друг вид дървопроизводителна гора“, целият с площ 2093 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Лагера“, с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 62,79 лв. (Шестдесет и два лева 79ст.) годишен наем.

2. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67578.115.4 /стар № 115004/, с начин на трайно ползване “Друг вид дървопроизводителна гора“, целият с площ 2094 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Лагера“, с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 62,82 лв. (Шестдесет и два лева 82ст.) годишен наем.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 12.02.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 19.02.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

III. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Център за административно обслужване(ЦАО) на Община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 09.02.2024 г., и за повторния търг – до 16:30 часа на 16.02.2024 г.

IV. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в Център за административно обслужване на Община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 09.02.2024 г., и за повторния търг – до 16:30 часа на 16.02.2024 г.

V. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VII. Заявления за участие – подават се в Център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 09.02.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 16.02.2024 г.

Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.