ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-609 от 08.08.2023 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1.  Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.8.16, /стар №008016/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 922 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Шеста, с начална тръжна цена 41,49 лв. (Четиридесет и един лева 49 ст.) годишен наем.

2. Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.8.17, /стар №008017/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 803 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 48,18 лв. (Четиридесет и осем лева 18 ст.) годишен наем.

3. Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.8.18, /стар №008018/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 875 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 52,50 лв. (Петдесет и два лева 50 ст.) годишен наем.

4.  Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.8.23, /стар №008023/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 840 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 50,40 лв. (Петдесет лева 40 ст.) годишен наем.

5.  Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.8.24, /стар №008024/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 819 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 49,14 лв. (Четиридесет и девет лева 14 ст.) годишен наем.

6.  Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.8.25, /стар №008025/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 983 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 58,98 лв. (Петдесет и осем лева 98 ст.) годишен наем.

7.  Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.26.6, /стар №026006/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1554 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 93,24 лв. (Деветдесет и три лева 24 ст.) годишен наем.

8.  Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.27.1, /стар №027001/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 482 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 28,92 лв. (Деветдесет и осем лева 92 ст.) годишен наем.

9.  Имот –  частна общинска собственост, с идентификатор 15151.27.2, /стар №027002/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 983 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 58,98 лв. (Петдесет и осем лева 98 ст.) годишен наем.

10. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.33.2, /стар №033002/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 543 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 32,58 лв. (Тридесет и два лева 58ст.) годишен наем.

11. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.33.3, /стар №033003/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 884 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 53,04 лв. (Петдесет и три лева 04 ст.) годишен наем.

12. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.41.5, /стар №041005/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 170 кв.м., местност „Кошу йол“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 10,20 лв. (Десет лева 20 ст.) годишен наем.

13. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.77.36, /стар №077036/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 271 кв.м., местност „Ташлъ пара“, категория на земята: Шеста, с начална тръжна цена 12,20 лв. (Дванадесет лева 20 ст.) годишен наем.

14. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.83.32, /стар №083032/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 763 кв.м., местност „Ува тарла“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 45,78 лв. (Четиридесет и пет лева 78 ст.) годишен наем.

15. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.101.10, /стар №101010/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 994  кв.м., местност „Кирезли харман“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 59,64 лв. (Петдесет и девет лева 64 ст.) годишен наем.

16. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.106.2, /стар №106002/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1160 кв.м., местност „Кайрака“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 69,60 лв. (Шестдесет и девет лева 60 ст.) годишен наем.

17. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.106.3, /стар №106003/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1349 кв.м., местност „Кайрака“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 80,94 лв. (Осемдесет лева 94 ст.) годишен наем.

18. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.112.2, /стар №112002/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1685 кв.м., местност „Айкаръ йол“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 84,25 лв. (Осемдесет и четири лева 25 ст.) годишен наем.

19. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.118.23, /стар №118023/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 527 кв.м., местност „Айкаръ йол“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 31,62 лв. (Тридесет и един лева 62 ст.) годишен наем.

20. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.185.6, /стар №185006/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 17804 кв.м., местност „Есенник“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена  1068,24 лв. (Хиляда шестдесет и осем лева 24 ст.) годишен наем.

21. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 15151.193.30, /стар №193030/, находящ се в град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1275 кв.м., местност „Чий Коджа баир“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 76,50 лв. (Седемдесет и шест лева 50 ст.) годишен наем.

22. Част от  недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 1 (Един) дка от имот с идентификатор 67578.85.4, /стар №085004/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, целият с площ 10294 кв.м, актуван с АПОС №2380 от 14.11.2012 г. за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 10,00 лв. (Десет лева) годишен наем.

23. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.18.89, /стар №018089/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 4035 кв.м., местност „Канлъ бостан“, категория на земята: Четвърта, с начална тръжна цена 221,93 лв. (Двеста двадесет и един лева 93 ст.) годишен наем.

24. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.44.10, /стар №044010/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1529 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Шеста, с начална тръжна цена 68,81 лв. (Шестдесет и осем лева 81 ст.) годишен наем.

25. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.44.54, /стар №044054/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1149 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 68,94 лв. (Шестдесет и осем лева 94 ст.) годишен наем.

26. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.44.88, /стар №044088/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1071 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Шеста, с начална тръжна цена 48,20 лв. (Четиридесет и осем лева 20 ст.) годишен наем.

27. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.44.137, /стар №044137/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1074 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 64,44 лв. (Шестдесет и четири лева 44 ст.) годишен наем.

28. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.45.11, /стар №045011/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1835 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Четвърта, с начална тръжна цена 100,93 лв. (Сто лева 93 ст.) годишен наем.

29. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.78.16, /стар №078016/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1503 кв.м., местност „Ески балък“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 90,18 лв. (Деветдесет лева 18 ст.) годишен наем.

30. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.92.3, /стар №092003/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Деградирала орна земя“ с площ 2581 кв.м., местност „Мале ардъ“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 154,86 лв. (Сто петдесет и четири лева 86 ст.) годишен наем.

31. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.93.1, /стар №093001/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 5082 кв.м., местност „Аша орман“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 304,92 лв. (Триста и четири лева 92 ст.) годишен наем.

32. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 67578.93.3, /стар №093003/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 135 кв.м., местност „Аша орман“, категория на земята: Трета, с начална тръжна цена 8,10 лв. (осем лева 10 ст.) годишен наем.

 

ТЪРГЪТ ще се проведе на 04.09.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 11.09.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

  • Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 01.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 08.09.2023 г.

  • Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 01.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 08.09.2023 г.

  • Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.
  • Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.
  • Заявления за участие – подават се във център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 01.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 08.09.2023 г.

Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово на адрес: ул. „Трети март“ №2, гр. Ветово.