ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-472 от 29.06.2023 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м., ½ ид. ч. от „Чакалня“ с площ 17,36 кв.м. и ½ ид. ч. от „Санитарно помещение“ с площ 1 кв.м., разположени в I етаж на Здравна служба, находящ се в Урегулиран поземлен имот I-238, кв. 39 по плана на село Смирненски, Община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, актуван с АПОС №5/92 от 14.05.1997 г., за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 4,48 лева (четири лева 48 ст.) с ДДС месечен наем.

2. Имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №10803.13.5, начин на трайно ползване „Нива”, с площ 1330 кв. м., категория: трета находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, ЕКАТТЕ 10803, актуван с АЧОС №3387 от 25.04.2023 г. за срок от 3 (Три) стопански години с начална тръжна цена от 79,80 лв. (седемдесет и девет лева 80 стотинки) годишен наем.

3. Имот – частна общинска собственост, представляващ 2030 кв.м от поземлен имот №67578.114.6 /стар № 114006/, с начин на трайно ползване “Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Лагера“, с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 60,90 лв. (Шестдесет лева 90 ст.) годишен наем.

4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет“ с площ 13,30 кв.м., „Лекарски кабинет“ с площ 14,80 кв.м., „Манипулационна“ с площ 14,80 кв.м., „Офис“ с площ 20,80 кв.м., „Архив“ с площ 14,00 кв.м., „Стерилизатор“ с площ 5,40 кв.м., коридор с площ 28,80 кв.м. и „Тоалетна“ с площ 9,40 кв.м., разположени на I етаж в Административна сграда „Кметство“, находяща се в Урегулиран поземлен имот I, кв. 25 по плана на  град Сеново, актуван с АЧОС №181 от 25.02.2000 г., за срок от 5 (пет) години на цена 27,59 лв. (Двадесет и седем лева 59 ст.) с ДДС месечен наем.

5. Имот частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда №10803.235.537.34 – склад за строителни материали със застроена площ 429 кв.м, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност „Землище Ветово“, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, актуван с АЧОС №2469 от 15.12.2012 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 643,50 лв. (Шестстотин четиридесет и три лева 50 ст.) с ДДС месечен наем;

6. Имот частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда №10803.235.537.33 – склад за строителни материали със застроена площ 89 кв.м, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност „Землище Ветово“, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, актуван с АЧОС №2468 от 15.12.2012 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 133,50 лв. (Сто тридесет и три лева 50 ст.) с ДДС месечен наем;

7. Имот частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда №10803.235.537.32 – склад за строителни материали със застроена площ 299 кв.м, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност „Землище Ветово“, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, актуван с АЧОС №2467 от 15.12.2012 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 448,50 лв. (четиристотин четиридесет и осем лева 50 ст.) с ДДС месечен наем.

ТЪРГЪТ да се проведе на 17.07.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ да се проведе на 24.07.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

IV. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 14.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.07.2023 г.

V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 14.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.07.2023 г.

VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VIII. Заявления за участие – подават се във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 14.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.07.2023 г.

Обявата да се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, на регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.