ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-411 от 29.05.2024 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

 

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот с идентификатор 15151.190.3 /стар № 190003/, с начин на трайно ползване “Друг вид дървопроизводителна гора“, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева ) годишен наем.

2. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от  поземлен имот с идентификатор 15151.190.3 /стар № 190003/, с начин на трайно ползване “Друг вид дървопроизводителна гора“, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева ) годишен наем.

3. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67578.92.3  /стар № 092003/, с начин на трайно ползване “Деградирала орна земя “,  с площ 2581 кв. м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Мале ардъ“, за срок от 3 (три) стопански  години с начална тръжна цена 154,86 лв. (Сто петдесет и четири лева и 86 стотинки ) годишен наем.

4. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67578.92.10 /стар № 092010/, с начин на трайно ползване “Зеленчукова градина “, целият с площ 9545 кв. м., находящ се в землището на село Смирненски , община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Мале ардъ “, за срок от 3 (три) стопански  години с начална тръжна цена от 572,70 лв. (петстотин седемдесет и два лева 70 стотинки) годишен наем.

5. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот с идентификатор 56441.36.85 /стар № 000085/, с начин на трайно ползване “Гори и храсти в земеделска земя “, целият с площ 7570 кв. м., находящ се в землището на село Писанец, община Ветово, ЕКАТТЕ 56441 , местност „Делиормана “, за отглеждане на пчелни семейства за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 10,00 лв. (десет лева) годишен наем.

6. Недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Гаражна клетка  №1 с площ 21 кв. м, находящ се в УПИ I-475, кв.42 по регулационния план на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, община Ветово за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 42,00 лв. (Четиридесет и два  лева ) с ДДС месечен наем.

7. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот с идентификатор 10803.235.676 /стар №  000676/, с начин на трайно ползване “Друг вид дървопроизводителна гора“, целият с площ 55013 кв. м., находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, ЕКАТТЕ 10803, местност „Землище Ветово“, за отглеждане на пчелни семейства за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 10,00 лв. (Десет лева ) годишен наем.

8. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот с идентификатор 15151.190.3 /стар №  190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г., с цел за отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

9. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67578.66.93 /стар №  066093/, с начин на трайно ползване „Лозе“, с площ 692 кв. м., местност „Арпалъка“, категория: трета находящ се в землището на с. Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, актуван с АЧОС №833 от 26.11.2001 г., за срок от 3 (три) стопански години с начална тръжна цена 41,52 лв. (Четиридесет и един лева 52 стотинки ) годишен наем.

10. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67578.66.32 /стар №  066032/, с начин на трайно ползване „Лозе“, с площ 681 кв. м., местност „Арпалъка“, категория: трета находящ се в землището на с. Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, актуван с АЧОС №830 от 26.11.2001 г., за срок от 3 (три) стопански години с начална тръжна цена 40,86 лв. (Четиридесет лева 86 стотинки ) годишен наем.

11. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67578.7.13 /стар № 007013/, начин на трайно ползване „Нива”, с площ 1877 кв. м., местност „Мале ардъ", категория: трета находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, актуван с АЧОС № 782/26.11.2001 г. за срок от 3 (Три) стопански години с начална тръжна цена от 112,62 лв. (сто и дванадесет лева 62 стотинки) годишен наем.

12. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Магазин за промишлени стоки – Север с площ 40,63 кв.м., разположен на партерния етаж в „Комбинирана сграда – 2 етажа, жилища, магазини и гаражи“, разположена в УПИ VII-1103, кв.99 по плана на град Ветово, актуван с АЧОС № 2670 от 04.02.2014 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 101.58 лв. (Сто и един лева 58 ст.) с ДДС месечен наем.

 

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 13.06.2024 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 20.06.2024 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

III. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 12.06.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 19.06.2024 г.

IV. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в Център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 12.06.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 19.06.2024 г.

V. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VII. Заявления за участие – подават се в Център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 12.06.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 19.06.2024 г.

Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.