ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-29 от 08.01.2024 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот от имот с идентификатор 15151.507.1 /стар №507001/, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”, целият с площ 46819 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Кайрака“, актуван с АЧОС №2200/24.01.2012г., за отглеждане на пчелни семейства за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 10,00 лв. (Десет лева) годишен наем.

2. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ от 1 кв. м за поставяне на 1 брой кафе-автомат в УПИ I с площ от 13 542 кв. м, квартал 20, по плана на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена от 20,00 лв. (двадесет лева) с ДДС месечен наем.

3. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) дка от поземлен имот с идентификатор 15151.502.2 /стар №502002/, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”, целият с площ 5207021 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чепелдже“, актуван с АЧОС №2205/24.01.2012 г., за отглеждане на пчелни семейства за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 20,00 лв. (Двадесет лева) годишен наем.

4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот от имот с идентификатор 15151.507.1 /стар №507001/, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”, целият с площ 46819 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Кайрака“, актуван с АЧОС №2200/24.01.2012г., за отглеждане на пчелни семейства за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 10,00 лв. (Десет лева) годишен наем.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 24.01.2024 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 31.01.2024 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

III. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 23.01.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 30.01.2024 г.

IV. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 23.01.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 30.01.2024 г.

V. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VII. Заявления за участие – подават се в Център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 23.01.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 30.01.2024 г.

Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.