ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-181 от 21.03.2024 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от имот с идентификатор 10803.167.177 /стар №000177/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 6064 кв. м., находящ се в землището на град Ветово, Община Ветово, ЕКАТТЕ 10803, местност „ЧИРМАШЛЪКА 1“, актуван с АЧОС №2149/10.10.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

2. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) дка от имот с идентификатор №56441.132.87 /стар №000087/, начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“ с площ 17233 кв.м. (седемнадесет хиляди двеста тридесет и три квадратни метра), находящ се в землището на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово, актуван с АЧОС №3301/31.03.2022 г., за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена от 80,00 лв. (Осемдесет лева) годишен наем.

3. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

5. Масивна едноетажна сграда №10803.235.537.32 – склад за строителни материали със застроена площ 299 кв.м, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност „Землище Ветово“, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, актуван с АЧОС №2467 от 15.12.2012 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 448,50 лв. (четиристотин четиридесет и осем лева 50 ст.) с ДДС месечен наем.

6. Масивна едноетажна сграда №10803.235.537.33 – склад за строителни материали със застроена площ 89 кв.м, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност „Землище Ветово “, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, актуван с АЧОС №2468 от 15.12.2012 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 133,50 лв. (Сто тридесет и три лева 50 ст.) с ДДС месечен наем.

7. Масивна едноетажна сграда №10803.235.537.34 – склад за строителни материали със застроена площ 429 кв.м, находящ се в имот с идентификатор 10803.235.537, землище град Ветово, местност „Землище Ветово“, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, актуван с АЧОС №2469 от 15.12.2012 г., за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 643,50 лв. (Шестстотин четиридесет и три лева 50 ст.) с ДДС месечен наем.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 08.04.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 15.04.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

III. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 05.04.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 12.04.2024 г.

IV. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в Център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 05.04.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 12.04.2024 г.

V. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VII. Заявления за участие – подават се в Център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 05.04.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 12.04.2024 г.

Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.