backg h 420

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове