backg h 420

Подпомагане по компенсиране разходите на земеделски стопани за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период


   Община Ветово Ви уведомява, че от 13 ноември 2023 г. до 27 ноември 2023 г. (вкл.) е отворен прием на заявления за подпомагане по "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, прилагана през 2023 г." в ОД на ДФЗ на земеделските стопани по постоянен адрес и адрес на управление за продуктите за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.

Срок за изплащане на средствата: до 20 декември 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Цел на помощта – контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), чиито зимуващи форми се повлияват от мерки, приложени извън вегетационния период на културите.
Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители, съобразно Програмата, за т.нар. „зимни пръскания“.

Земеделският стопанин подава заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

palnomoshtno_rast.zashtita_traini+nasajdenia__FL.doc
palnomoshtno_rast.zashtita_traini+nasajdenia__UL.doc

ИЗТОЧНИК: Държавен фонд "Земеделие"

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.