backg h 420

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ

      В изпълнение на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021г., за спазване на крайния срок за идентификация на еднокопитни животни (коне, магарета, мулета и катъри), чрез издаване на паспорт от орган - издател на идентификационни документи, по заявление на стопаните на такива животни, във връзка с писмо с изх. № ЗЖ- 645/15.08.2023 г., на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и писмо с изх. № 940/25.09.2023 г., на Областна дирекция по безопасност на храните – Русе(ОДБХ- Русе) и съгласно българското законодателство, Ви уведомяваме, че собствениците са длъжни да идентифицират своите еднокопитни животни.

Идентификацията се състои в издаване на паспорт след инжектиране на индивидуален микрочип на всяко животно и се извършва при спазване на следните условия и стъпки:

  1. Идентификацията следва да се направи не по - късно от 12 месеца след дата на раждане и във всички случаи преди животното да напусне животновъдния обект на местораждане;
  2. Идентификацията се извършва от регистриран ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, където животното е родено. Поставянето на микрочип се извършва след писмено уведомление до ветеринарния лекар; Проверява се за знаци и маркировки за евентуална предишна идентификация. Кодът на микрочипа се вписва или стикера с кода се залепва в определена графа в заявлението за издаване нае паспорт;
  3. Собственикът на животното следва писмено да уведоми ветеринарния лекар в срок до 3 (три) дни от датата на раждане на животното, като трябва да посочи данни за животното – дата на раждане, вид, пол, идентификационен номер на майката;
  4. Стопанинът подава заявление по образец до Директора на ОДБХ - Русе. Ветеринарният лекар участва в подготвянето на документите за подаване на заявление за издаването на паспорт;
  5. След издаване на паспорт от страна на ОДБХ, началник отдел следва да подпечата паспорта в раздел I, част А и част Б и да предостави същия на официалния ветеринарен лекар(ОВЛ), който да извърши проверка за съответствие и да завери на първа страница на паспорта и да го предаде на стопанина на животното;
  6. При просрочване на срока за идентифициране, поставяне на микрочип и издаване на паспорт, не може да бъде издаден оригинал на паспорт, а идентификационен документ заместващ оригинала (ИДЗО);
  7. При издаване на ИДЗО или при приложено от ветеринарния лекар съответно лечение съгласно регламента, животните се класифицират в паспорта като непредназначени за клане с цел консумация от човек. В останалите случаи еднокопитните животни са разрешени за клане за консумация от човека. Стопаните следва да гарантират, че следните данни в паспортите непрекъснато се актуализират или коригират – статут на животното по отношение предназначението му за човешка консумация, като регистрирано за разплод и доотглеждане, статут по отношение на отглеждането му (репродукция, спорт, работа, за месо), информация относно собствеността на животното, четимостта на микрочипа който му е поставен.
  8. При необходимост от актуализиране на идентификационни данни в раздел I-III от паспорта, стопанинът следва да предаде паспорта до органа издател: незабавно след промяна статуса на животното, относно клане за човешка консумация (при лечение съгласно регламента и след вписване на данни в паспорта); в 7 – дневен срок при установяване на нечетим код на микрочипа и при промяна на данни за собствеността. При смърт или загуба (кражба) на еднокопитното (различно от клане или умъртвяване под отговорността на ОДБХ), стопанинът следва да върне паспорта на органа издател в 30 – дневен срок за предприемане на мерки относно паспорта и вписване на данните в информационната система на БАБХ.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.