backg h 420

Заповед №РД-96/10.02.2023 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Ветово


 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-96

гр. Ветово, 10.02.2023 г.

                                                                                      

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ №28 от 31.01.2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г.(oбн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

            1. Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Ветово за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г., както следва:

Номер на

избирателната

секция

Населено място

Място за обявяване на предварителните избирателни списъци

190500001

гр. Ветово

ул. Трети март №6, пред Ритуална зала

190500002

гр. Ветово

ул. Трети март №3, пред Пенсионерски клуб I

190500003

гр. Ветово

ул. Васил Левски №3, пред бивше Турско училище

190500004

гр. Ветово

ул. „Васил Левски“ №1, пред основна сграда на училище "В. Левски"

190500005

гр. Ветово

ул. „Хан Кубрат“ №47, пред клуб на ОФ

190500006

гр. Ветово

ул. Дунав №1, пред заседателна зала, Младежки дом

190500007

гр. Глоджево

ул. Димитър Благоев №32, в сградата на кметството

190500008

гр. Глоджево

ул. Димитър Благоев №32, в сградата на кметството

190500009

гр. Глоджево

ул. „Димитър Благоев“ №103, пред/в магазин на ЕТ „Юзеир Пашев“

190500010

гр. Глоджево

ул. Димитър Благоев №32, в сградата на кметството

190500011

гр. Глоджево

ул. Димитър Благоев №32, в сградата на кметството

190500012

гр. Глоджево

ул. Димитър Благоев №32, в сградата на кметството

190500013

с. Кривня

ул. „Александър Стамболийски“ №53, пред читалище

190500014

с. Писанец

ул. „Трети март“ №55, пред читалище

190500015

гр. Сеново

ул. „Христо Ботев“ №1, бивша сладкарница

190500016

гр. Сеново

ул. „Трети март“ №21А, пред пенсионерски клуб

190500017

гр. Сеново

ул. „Александър Стамболийски“ №9А, пред клуб

190500018

с. Смирненски

ул. „Хан Крум“ №1, пред сградата

190500019

с. Смирненски

ул. „Дунав“ №7, пред бивш магазин

190500020

с. Смирненски

ул. „Цар Асен“ №11, пред училище

190500021

с. Смирненски

ул. „Цар Асен“ №10, пред нов пенсионерски клуб

           

            2. Предварителните избирателни списъци да се обявят на определените по т.1 места и да се публикуват на сайта на общината в срок не по-късно от 20.02.2023 г. от следните лица:

            - в град Ветово – от служителите в звено „Гражданска регистрация“;

            - в останалите населени места – от определени от съответния кмет лица, а за село Писанец – от кметския наместник.

            - на сайта на общината – от секретаря на общината.

            3. Възлагам съхраняването на обявените списъци и поддържането им в изряден вид на лицата, стопанисващи обектите, определени в т.1, за периода до провеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

            4. Заповедта да се обяви публично, като се публикува на интернет-страницата на Община Ветово и се постави на информационното табло пред сградата на Общинска администрация и на информационните табла в останалите кметства от общината.

            Копие от настоящата заповед да се изпрати на Областен управител на област Русе, Районна избирателна комисия – Русе и на кметовете на кметства и кметския наместник на с. Писанец, както  и да се сведе до знанието на служителите от звено „Гражданска регистрация“ и лицата, стопанисващи обектите по т.1, за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово

 

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.