backg h 420

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали


 

ЗАПОВЕД

№ РД-153

гр. Ветово, 02.03.2023 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183, ал.3 във връзка с чл.175 от Изборния кодекс и Решение № 1695-НС от 22.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 НАРЕЖДАМ:

I. Определям местата на територията на община Ветово, разрешени за поставяне на агитационни материали – плакати, реклами, обръщения и други, както следва:

1. Град Ветово:

- табло за обяви – до Автоспирка;

- табло за обяви пред бившата сграда на Промкомбинат;

- табло за обяви пред супермаркет „Лактен“.

2. Град Глоджево:

- табло за обяви – центъра, пред Читалището;

- табло за обяви пред спирка „кметство“.

3. Град Сеново:

- табло за обяви – центъра, ул. „Христо Ботев“ № 1;

- пред сградата (бивша ритуална зала) на ул. „Трети март“ № 21.

4. Село Писанец:

- табло за обяви – в центъра;

- табло за обяви – до бивш клуб на пенсионера.

5. Село Смирненски:

- табло за обяви – пред Пенсионерски клуб;

- табло за обяви спирка – центъра.

6. Село Кривня:

- табло за обяви – в центъра (пред ресторанта).

II. Определям следните основни правила при разпространение на агитационни материали на територията на община Ветово:

1. Предизборната кампания се води на български език.

2. На всеки агитационен материал задължително да се отбелязва от чие име се издава.

3. Всеки агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

4. Агитационните материали за времето на предизборната кампания от 03.03.2023 г. до 24:00 часа на 31.03.2023 г. да се поставят само на определените с тази заповед информационни табла.

5. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, витрини и огради само с разрешение на собственика или управителя на имота.

6. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители до началото на предизборната кампания – 3 март 2023 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставени предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

7. Наименованието и символите на партия и коалиция, както и имената на регистрирани кандидати, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на Изборния кодекс.

III. Забранявам на територията на община Ветово:

1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред и съгласно изискванията, до края на изборния ден.

2. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

4. Използването на общинския транспорт за предизборна кампания.

5. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

6. Провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

7. Провеждането на агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.

8. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

9. Провеждането на агитация от служители на вероизповеданията.(Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди).

10. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

11. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

IV. В срок до 09.04.2023 г.(седем дни след изборния ден), партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

По решение на Районна избирателна комисия-Русе, кметът на общината или кметството, премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение на Изборния кодекс агитационни материали.

При необходимост премахването и изземването става със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборния ден (02.04.2023 г.) премахването и изземването на агитационни материали може да става, както по решение на Районна избирателна комисия-Русе, така и по решение на секционните избирателни комисии.

Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно.

Установяването на нарушенията по заповедта, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателни постановления да се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитрина Червенска - спец. „КОР“ в Община Ветово, кметовете на кметства, кметския наместник на с. Писанец и Районно управление на МВР–Ветово.

Настоящата заповед да се предостави на Районна избирателна комисия-Русе и да се доведе до знанието на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, кметове на кметства, Районно управление на МВР–Ветово, както и да се обяви на таблото за обяви и интернет страницата на Община Ветово.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.