backg h 420

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Ветово


 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

 

П О К А НА

за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Ветово, за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 02.04.2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 2 април 2023 г., и на основание чл. 91 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, Ви каня да участвате в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК), включително и подвижните секционни комисии(ПСИК, които евентуално ще бъдат сформирани), в община Ветово.

Консултациите са публични и ще се проведат на 22 февруари 2023 г. (сряда), от 10:00 часа, в заседателна зала №1, на втори етаж в административната сграда на община Ветово(ново крило), с адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 48-ото Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са партиите и коалициите, които имат парламентарна група в 48-ото Народно събрание, а именно: коалиция „ГЕРБ-СДС, коалиция „Продължаваме промяната“, партия „Движение за права и свободи”, партия „Възраждане”, коалиция „БСП за България”, коалиция „Демократична България - обединение” и коалиция „Български възход“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Със Заповед №РД-95/10.02.2023 г. на територията на община Ветово са образувани 21(двадесет и една) секции. На база на опита от предходните избори, предвиждаме сформирането на допълнителни 2(две) подвижни секционни комисии(ПСИК) – за хора с увреждания и за избиратели, поставени под карантина/задължителна изолация.

На основание чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и т. 7 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, участващите при провеждане на консултациите партии и коалиции представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б)  заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Информацията по буква „а” и буква „г”, следва да се представи на хартиен носител, както и в електронен вариант – файл в .xls или аналогичен формат.

Моля, при определянето на лицата за състава на СИК/ПСИК, да се спазят изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс, както и т. 17-20 от Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК.

Регламентът за провеждане и участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на СИК/ПСИК, са подробно описани в Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, като приложение към което са и методическите указания за определяне съставите на СИК и за разпределение на ръководните места в СИК. С цитираните решения може да се запознаете на интернет страницата на ЦИК: http://www.cik.bg.

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия – Русе, за назначаване съставите на СИК/ПСИК.

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и т. 4 от Решение № 1683-НС/16.02.2023  г. на ЦИК, настоящата покана се публикува на интернет страницата на община Ветово на адрес www.vetovo.bg, в секция ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023 г.(Актуално > Местно самоуправление/Избори > Избори за народни представители на 02.04.2023 г.), както и на информационното табло пред сградата на общината.

Приложение: Образец на поименно предложение за състав на СИК и ПСИК(в xlsx. формат) за състав на СИК и ПСИК(в xlsx. формат), публикуван на сайта на община Ветово – www.vetovo.bg, в секция ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023 г.

 

С уважение,

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.