backg h 420

Заповед за образуване на 2 (две) секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Ветово

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД – 845

гр. Ветово, 16.10.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3 от Изборния кодекс, т. III.7 от Решение № 2599-МИ/05.10.2023 г. и Решение № 2606-МИ/06.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и Решение № 65-МИ/11.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Ветово, във връзка с чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс

 

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Образувам 2 (две) секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Ветово за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

II. Утвърждавам номерата на подвижните секции, определям обхвата им и помещенията за работата на подвижните секционни комисии, както следва:

1. Секция № 180500022, с обхват територията на с. Смирненски, община Ветово, и работно помещение на съответната подвижна секционна комисия: стая № 1 в сграда тип „барака“, находяща се на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2;

2. Секция № 180500023, с обхват територията на гр. Глоджево, гр. Ветово, гр. Сеново, с. Кривня и с. Писанец, съобразно подадени в срок заявления, и работно помещение на съответната подвижна секционна комисия: стая № 2 в сграда тип „барака“, находяща се на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2;

III. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Ветово и информационното табло, а копие от нея да се изпрати на Общинска избирателна комисия - Ветово, Областен управител на област Русе, ТЗ „ГРАО“ – Русе и Районно управление – Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Юзлем Лютфиева – секретар на Община Ветово.

 

 

НЕРМИН КЯЗИМОВА   /п/

Заместник-кмет на Община Ветово

(съгласно Заповед № РД-779/26.09.2023 г.)

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.