СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 за длъжността Младши експерт – 1 щатна бройка

в звено „Устройство на територията“

към дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“

в Общинска администрация - Ветово

Въз основа на преценката на представените от кандидата документи, конкурсната комисия и на основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители реши:

А) Допуска до конкурс:

№ по ред Име, презиме и фамилия Основание за допускане
1 Селиме Енверова Тюлеоглуева Отговаря на изискванията на НПКПМДСл

 

Б) Списък на недопуснатите кандидати:

Няма недопуснати кандидати до конкурс.

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

-

-

-

-

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:     /П/

ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ