СПИСЪЦИ

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

за длъжността Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ – 1 щатна бройка

в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“

в Общинска администрация - Ветово

Въз основа на преценката на представените от кандидата документи, конкурсната комисия реши и публикува списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както следва:

А) Допуска до конкурс:

 № по ред

Име, презиме и фамилия

Основание за допускане

1.

Юзлем Юсеинова Лютфиева

Отговаря на изискванията на НПКПМДСл

Посоченият допуснат кандидат следва да се яви на тест на 05.08.2022 г., от 10:00 ч., в сградата на Общинска администрация – Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ет. 2, стая №12 – заседателна.

При успешно издържан тест, с кандидата ще се проведе интервю на същия ден.

Б) Списък на недопуснатите кандидати: Няма недопуснати кандидати до конкурса.

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

-

-

-

-

 

НЕРМИН КЯЗИМОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ