Система за определяне на резултатите

за провеждане на конкурс

за длъжността Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“

в дирекция: Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“

в Общинска администрация – Ветово

Начин на провеждане на конкурса: чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервю.

I. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията:

Времетраенето на теста е 60 мин.

Вариантите на тест включват 40 затворени въпроси, с един възможен верен отговор.

Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи 0,5 точки.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 17.5 точки (седемнадесет и пет точки), еквивалент на даден верен отговор на 35 (тридесет и пет точки) от въпросите умножен по коефициент 3 – 52,5 точки.

Максимален възможен брой точки от теста - 20 (двадесет) точки. Липсата на отговор не носи точка.

На основание чл. 34, ал. 1, т. 3 от НПКПМДСл, Комисията определя коефициент 3, с който се умножава резултата на кандидата получен при теста и интервюто.

II. Интервю:

Времетраенето на интервюто е 45 минути.

Резултатът от интервюто се определя като средноаритметично от оценките на членовете на конкурсната комисия по петстепенна скала съгласно Приложение № 4а към чл. 32, ал. 3 към НПКПМДСл умножена по коефициент 3.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 12 точки (дванадесет). При изчисленията резултатът се закръгля до два знака след десетичната запетая.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДСл окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 3, определени от комисията.

При получена крайна оценка минимум 64.5 точки,. кандидатът се обявява за успешно издържал конкурса.

За резултатите от проведения тест кандидатът ще бъде уведомен по електронна поща (посочена в заявлението за участие в конкурса) след 11:30 ч. на 05.08.2022 г.

Интервюто с допуснатия кандидат ще се проведе след получаване на резултатите от теста, т.е. в 14:00 часа в сградата на Общинска администрация - Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ет. 2, стая №12 - заседателна.