Община Ветово обявява процедура за подбор на здравен медиатор

I. Необходими документи:

 1. Автобиография.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Копие от диплома за завършено средно образование.
 4. Заявление по образец.

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Ветово. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: https://www.vetovo.bg/

 II. Изисквания към кандидатите:

 1. Завършено средно образование.
 2. Принадлежност към местна уязвима етническа общност.
 3. Познаване на здравните и социални проблеми на общността.
 4. Владеене на езика на общността.
 5. Комуникативни умения.
 6. Компютърна грамотност (MS Word, Internet).

III. Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

 1. Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
 2. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

IV. Дата, час и място на провеждане на подбора:

 1. Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
 2. Краен срок за подаване на документи: 17.02.2023 година.
 3. Документите се подават в деловодството на Община Ветово.

V. Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“

 1. Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 2. Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 3. Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 4. Подпомагане при попълване на различни документи.
 5. Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net