ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Община Ветово със седалище и адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“  №2 на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед №РД-524/17.07.2023 г. на Кмета на Община Ветово обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността

Вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“

 1. Кратко описание на длъжността: Вътрешен одитор

Проверява и оценява съответствието на дейността на общината по възложени одитни ангажименти съобразно Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). Осъществява вътрешен одит по ЗВОПС на всички структури, програми, дейности и процеси в общината включително и на разпоредители със средства от Европейския съюз, както и на разпоредителите от по-ниска степен. Оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите. Оценява надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация и създадената организация по опазване на активите и информацията. Оценява ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти. Планира, извършва и докладва дейността си в съответствие с действащото законодателство, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор и др.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
 • Минимална степен на завършено образование: бакалавър;
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Гражданство: български гражданин (чл. 7, ал. 4 от ЗДСл.);
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл;
 • да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
 1. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
 • аналитична компетентност;
 • ориентация към резултати;
 • работа в екип;
 • комуникативна компетентност;
 • фокус към клиента;
 • професионална компетентност;
 • дигитална компетентност.
 1. Допълнителни изисквания и квалификация:
 • предпочитана област на висше образование: социални, стопански и правни науки;
 • компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
 • познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация.
 1. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 900 лева.
 2. Начин на провеждане на конкурса:
 • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсна длъжността;
 • интервю.
 1. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
 • Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДСл;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСс;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • Автобиография (европейски формат на CV).
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • Място за подаване: Общинска администрация-Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 1, стая 1(Център за административно обслужване);
 1. Краен срок за подаване на документите: 28.07.2023 г., до 17:00 ч.
 2. Подаването на документите се извършва лично или чрез упълномощено лице.
 3. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 4. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 5. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 6. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т. 8 от настоящата заповед, не се регистрират.
 7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 8. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло пред сградата на Общинска администрация-Ветово и официалния сайт на Община Ветово на адрес: https://vetovo.bg/aktualno/konkursi
 9. Лице за контакт: Гюлсюн Мехмедова, телефон: 08161/22-53.