ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

     Община Ветово, със седалище и адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“  №2, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед №РД-267/12.04.2023 г. на кмета на Община Ветово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

     Конкурсът се обявява за длъжността Младши експерт в отдел „Устройство на територията“

 1. Кратко описание на длъжността: Младши експерт

Осъществява превантивен и последващ контрол по отношение на незаконното строителство на територията на общината, като извършва огледи, замервания, справки и други, участва в съставя констативни актове и в зависимост от установената категория на строежа и извършеното нарушение участва при изготвянето на заповед за спиране на строеж или заповед за премахване на незаконен строеж. Следи за определения в заповед за премахване на незаконен строеж срок за доброволно изпълнение и след изтичането му инициира действия за принудително събаряне на незаконния строеж. Осъществява контрол и инициира спиране на изпълнението и забраняване достъпа до строеж или част от строеж, който се извършва без да е влязло в сила разрешение за строеж, без да е осигурен строителен надзор от възложителя, в случай, че такъв е задължителен, и при други отклонения от предписанията на Закона, които не са основание за неговото премахване. Извършва контрол за състоянието на строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията или по премахването им. При констатиране на незаконен строеж от категория извън компетентностите на общинска администрация, уведомява незабавно РДНСК и др.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
 • Минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър;
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Гражданство: български гражданин (чл. 7, ал. 4 от ЗДСл.);
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл;
 1. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
 • аналитична компетентност;
 • ориентация към резултати;
 • работа в екип;
 • комуникативна компетентност;
 • фокус към клиента;
 • професионална компетентност;
 • дигитална компетентност.
 1. Допълнителни изисквания и квалификация:
 • предпочитана област на висше образование: социални, стопански и правни науки;
 • компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
 • познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация.
 1. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 780 лева.
 2. Начин на провеждане на конкурса:
 • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсна длъжността;
 • интервю.
 1. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
 • Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДСл;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСс;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
 • Автобиография (европейски формат на CV).
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • Място за подаване: Общинска администрация-Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 1, стая 1(Център за административно обслужване);
 • Краен срок за подаване на документите: до 28.04.2023 г., 17:00 ч.
 1. Подаването на документите се извършва лично или чрез упълномощено лице.
 2. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 3. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 4. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 5. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т. 8 от настоящата заповед, не се регистрират.
 6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 7. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло пред сградата на Общинска администрация-Ветово и официалния сайт на Община Ветово на адрес: https://vetovo.bg/
 8. Лице за контакт: Гюлсюн Мехмедова, телефон: 08161/22-53.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово