ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

Община Ветово със седалище и адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“  №2 на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед №РД-482/07.07.2022 г. на Кмета на Община Ветово обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурсът се обявява за длъжността

Директор на дирекция  „Административно, правно и информационно обслужване“

в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“

 1. Кратко описание на длъжността: Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“

Осигурява изпълнението на дейностите по административно обслужване, деловодство и архив, информационно обслужване, правно-нормативно обслужване и обществени поръчки, подготовка и материално-техническото осигуряване, съобразно Устройствения правилник на общинската администрация и приложимата нормативна уредба. Ръководи организационно и методически дейността на дирекцията и работата на непосредствено подчинените му служители, отчита постигането на целите и дейността. Осъществява контрол върху работата на центъра за административно обслужване (ЦАО). Осигурява взаимодействието между административните органи при комплексно административно обслужване. Организира, контролира и координира деловодното обслужване на общинската администрация и дейностите по регистриране, експедиране, архивиране на документите и обработка на готови документи. Подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му в областта на електронното управление. Организира разработването и прилагането на общинския план за защита при бедствия и координира провеждането на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия и създаването на организация за ранно предупреждение. Организира дейността по създаване на доброволни формирования, както и  провеждането на мероприятията за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време. Изпълнява и други конкретно възложени задачи и разпореждания в рамките на основната цел и областите на дейност, възложени му по съответния ред. 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
 • Минимална степен на завършено образование: магистър;
 • Професионален опит: 4 години;
 • Гражданство: български гражданин (чл. 7, ал. 4 от ЗДСл.);
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, определени в чл. 7, ал. 1 от и ал. 2 от ЗДСл.
 1. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
 • предпочитана област на висше образование: социални, стопански и правни науки;
 • компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
 • познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация;
 1. Допълнителни изисквания и квалификация:
 • професионална област: социални, стопански и правни науки с професионално направление администрация и управление и икономика;
 • стратегическа компетентност;
 • лидерска компетентност;
 • управленска компетентност;
 • компетентност за преговори и убеждаване;
 • дигитална компетентност;
 • аналитична компетентност;
 • професионална компетентност;
 • комуникативна компетентност;
 • работа в екип;
 • фокус към клиента;
 • ориентация към резултати.
 1. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 780 лева.
 2. Начин на провеждане на конкурса:
 • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • интервю.
 1. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
 • Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДСл;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСс;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • Автобиография (европейски формат на CV).
 1. Място и срок за подаване на документите:
 • Място за подаване: Общинска администрация - Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 1, стая 1(Център за административно обслужване);
 • Краен срок за подаване на документите: 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението за конкурс.
 1. Подаването на документите се извършва лично или чрез упълномощено лице.
 2. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 3. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 4. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 5. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т. 8 от настоящата заповед, не се регистрират.
 6. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 7. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло пред сградата на Общинска администрация - Ветово и официалния сайт на Община Ветово на адрес: https://vetovo.bg/
 8. Лице за контакт: Гюлсюн Мехмедова, телефон: 08161/22-53.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД /п/

Кмет на Община Ветово