ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ЧАС И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

за длъжността Младши експерт – 1 щатна бройка

в звено „Устройство на територията“

към дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, стопански дейности и местни данъци и такси“

в Общинска администрация - Ветово

     На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители реши:

Посоченият допуснат кандидат следва да се яви на тест на 17.05.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Общинска администрация – Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, ет. 2, стая №12 – заседателна.

     При успешно издържан тест с кандидата ще се проведе интервю на същия ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:     /П/

ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ