ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1. Селиме Енверова Тюлеоглуева

19

3

5,00

3

72,00

 

Въз основа на резултатите, посочени в таблицата, комисията определи окончателните резултати и класира за младши експерт в отдел „Устройство на територията“ в Общинска администрация – Ветово, както следва:

  • на първо място – Селиме Енерова Тюлеоглуева.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1.  /П/

Пл. Пенчев, председател

2.  /П/

Г. Мехмедова, член

3.   /П/

Ив. Бянова, член