ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО

Пореден №

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Общ резултат

/к. 3 + к. 4/

Резултат от интервюто

Коефициент

Общ резултат

/к. 6 + к. 7/

Окончателен резултат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

1. Юзлем Юсеинова Лютфиева

19,5

3

58,5

4,94

3

14,82

73,32

Въз основа на резултатите, посочени в таблицата, комисията определи окончателните резултати и класира за директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ в Общинска администрация – Ветово, както следва:

  • на първо място – Юзлем Юсеинова Лютфиева.

ПОДПИС НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА:     /П/ 

НЕРМИН КЯЗИМОВА