ДО

Г-Н СТОЯН С. СТОЯНОВ

ГР. СЕНОВО, ОБЩ. ВЕТОВО, ОБЛ. РУСЕ   

 

ОТНОСНО: Сключване на споразумение.

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

    На основание чл. 58г, ал.1 от ЗАНН и в качеството Ви на нарушител по Акт за установяване на административно нарушение № 094557/08.04.2022 г., с настоящото Ви предлагам в срок до 12.05.2022 г. да се явите в сградата на Община Ветово за сключване на Споразумение по чл. 58г от ЗАНН.    

 

 

С уважение,   /п/

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

 

Изготвил:   /п/

Ив. Бянова, юрисконсулт