ДО

Г-Н КЯШИФ О. МУСОВ

ГР. ГЛОДЖЕВО, ОБЩ. ВЕТОВО, ОБЛ. РУСЕ   

 

ОТНОСНО: Сключване на споразумение.

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУСОВ,

    В качеството ми на административнонаказващ орган и на основание чл. 58г, ал.1 от ЗАНН в качеството Ви на нарушител по АУАН № 000017/04.11.2022 г., с настоящото Ви предлагам в срок до 25.11.2022 г. да се явите в сградата на Община Ветово за сключване на Споразумение по чл. 58г от ЗАНН.    

С уважение,   /п/

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

Изготвил:   /п/

Ив. Бянова, юрисконсулт