Изх. № 80-00-1845

Дата: 27.11.2023 год.

 

ДО

ИЛКО ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ

 

Относно: административно производство във връзка със заявление с вх. № 80-00-1838/24.11.2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

            Съгласно изискването на чл. 26 от Административно процесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с получено заявление за заличаване на адресна регистрация, заведено в Община Ветово с горепосочения входящ номер, със заповед № РД-977 от 27.11.2023 г. на кмета на Община Ветово е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), която да извърши проверка, относно това, спазени ли са изискванията за извършване на Вашата адресна регистрация, респ. промяна на адрес. Адресни регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 99б, ал. 3 от същия закон.

            Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Ветово, на адрес град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2 (старо крило), стая № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., и в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени обяснения и възражения по процедурата.

 

С уважение,   /п/

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово