backg h 420

Заповед за отмяна на бедствено положение на територията на община Ветово

З  А  П  О  В  Е  Д

РД-981

гр. Ветово, 28.11.2023 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 49 и чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия

 

Н А Р Е Ж Д А М:

I. ОТМЕНЯМАМ обявеното с моя Заповед № РД-975 от 26.11.2023 г. бедствено положение на територията на община Ветово считано от 12:00 часа на 28.11.2023 г.

II. ПРЕКРАТЯВАМ изпълнението на Общинския плана за защита при бедствия в частта: „Силни бури, снегонавяване и обледяване“

Настоящата заповед да се изпрати на Областен управител на област Русе, РДПБЗН – Русе и Министъра на вътрешните работи.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

С уважение,

НЕРМИН КЯЗИМОВА   /п/

Зам.-кмет на Община Ветово

(Съгласно Заповед № РД-978/28.11.2023 г.)

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.