backg h 420

Заповед за определяне на границите на районите и честота на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

ЗАПОВЕД

№РД-823

гр. Ветово, 18.10.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

НАРЕЖДАМ :

 І. Определям границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Ветово за 2023 г., както следва:

1. За територията на град Ветово – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

2. За територията на град Глоджево - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

3. За територията на град Сеново - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

4. За територията на село Смирненски - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

5. За територията на село Кривня - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

6. За територията на село Писанец - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

II. Определям честота на сметосъбиране и сметоизвозване за определените по т. I райони във всички населени места на територията на община Ветово – 3 /три/ пъти месечно.

III. Определям границите на районите, в които се предоставя услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както следва:

1. За територията на град Ветово – всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

2. За територията на град Глоджево - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

3. За територията на град Сеново - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

4. За територията на село Смирненски - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

5. За територията на село Кривня - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

6. За територията на село Писанец - всички имоти, попадащи в регулационните граници на населеното място

IV. Задължавам управителя на фирма „УЕСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, извършваща събиране и транспортиране на битови отпадъци да спазва утвърдения график. Кметовете на населените места в Община Ветово да следят за спазването на същия.

Препис от настоящата Заповед да се изпрати на служителите в отдел „Местни данъци и такси” и до Кметове в населените места за сведение и изпълнение.

Заповедта да се обяви на населението на Общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Нермин Кязимова - зам.-кмет на Община Ветово.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.