backg h 420

Заповед № РД-977/27.11.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

З А П О В Е Д

№ РД – 977

гр. Ветово, 27.11.2023 г.

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпило в Община Ветово заявление с вх. № 80-00-1838/24.11.2023 г.

           

Н А Р Е Ж Д А М:

 I. Сформирам комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юзлем Лютфиева – секретар на Община Ветово;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Дениз Пехливанова – гл. експерт „Гражданска регистрация“ при община Ветово;

2. Представител на Териториално звено „ГРАО“ – Русе;

3. Представител на Областна администрация – Русе;

4. Представител на РУ на МВР – гр. Ветово.

II. Комисията по т. I да извърши проверка по реда на чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на град Ветово по отношение на лицето, регистрирано на адреса, цитиран в заявление с вх. № 80-00-1838/24.11.2023 г., за чиято адресна регистрация се иска заличаване.

III. Проверката да се извърши в 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед, като за резултатите се състави протокол.

 

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено на Областен управител на област Русе, ръководител на ТЗ „ГРАО“ – Русе, Районно управление на МВР – гр. Ветово и съответните служители от общинска администрация за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД   /п/

Кмет на Община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.