backg h 420

Заповед РД-705/02.08.2022 за заличаване адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на Севгюл Рамаданова Расимова

ЗАПОВЕД

№ РД – 705

гр. Ветово, 02.09.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с протокол от 25.08.2022 г. за извършена проверка по реда на чл.99б от Закона за гражданската регистрация на комисия, назначена със заповед №РД-647/18.08.2022 г. на кмета на община Ветово

НАРЕЖДАМ:

ЗАЛИЧАВАНЕ на следните адресни регистрации на лицето Севгюл Рамаданова Расимова с ЕГН: 720127****, извършени на адрес: град Ветово, ул. Копривщица №14:

  • адресна регистрация по постоянен адрес от 06.12.2001 г.
  • адресна регистрация по настоящ адрес от 23.02.1998 г.

Мотиви: Производството е по реда на чл.99б от Закона за гражданската регистрация(ЗГР) и е образувано в резултат на искане с вх. № 80-00-1146/15.08.2022 г., подадено от Гюлшен Сюлейманова Расимова,  за спазване на изискванията при извършване на адресна регистрация на лицето Севгюл Рамаданова Расимова, регистрирано по постоянен и настоящ адрес на административен адрес град Ветово, ул. Копривщица №14.

Съгласно чл. 996 от ЗГР по искане на собственик на имот, подаден до орган по чл. 92, ал. 1 от ЗГР или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива, кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В изпълнение на цитираната разпоредба, със Заповед № РД-647/18.08.2022 г. на кмета на община Ветово, е определена комисия, която да извърши проверка във връзка с подаденото искане.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК), на заинтересованата страна – Севгюл Рамаданова Расимова е изпратено уведомление с изх. № 80-00-1165/18.08.2022 г. за започване на административно производство – получено според обратна разписка на 23.08.2022 г.

В определения съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК срок по административната преписка не са постъпили писмени искания и/или възражения.

За резултатите от проверката е съставен протокол от 25.08.2022 г., в който комисията констатира, че Севгюл Рамаданова Расимова е адресно регистрирана на адрес гр. Ветово, ул. Копривщица №14, по постоянен и настоящ адрес, както следва:

-           по постоянен адрес от 06.12.2001 г.

-           по настоящ адрес от 23.02.1998 г.

За установяване обстоятелството по чл. 140а, ал. 1, т. 11 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е извършено посещение на място на адреса, предмет на проверката, от представител на Районно управление на Министерство на вътрешните работи. Видно от съдържанието на докладна записка с вх. №457р-8567/24.08.2022 г., изготвена от Александър Кошовски – мл. полицейски инспектор при Районно управление на МВР – град Ветово, при посещението на имота на 23.08.2022 г. не е установено горепосоченото лице Севгюл Рамаданова Расимова да живее на адреса. В хода на извършената проверка на адрес гр. Ветово, ул. Копривщица №14, мл. полицейски инспектор Кошовски е събрал данни, че имотът е собственост на Гюлшен Сюлейманова Расимова. От снето обяснение и беседа с нея става ясно, че лицето Севгюл Рамаданова Расимова не живее на адреса на имота  от около 10 години, като двамата с мъжа си са закупили имот в село Равно. Собственичката отново потвърждава желанието си лицето Севгюл Рамаданова Расимова да бъде дерегистрирана от адреса на имота ѝ в град Ветово.

От представения към искането нотариален акт №14, том VII, рег. №10170, дело № 947 от 04.12.2020 г., съставен от нотариус Адриана Филчева,  става ясно, че имот, включващ УПИ VIII-726 в квартал №35, по плана на град Ветово, с административен адрес гр. Ветово, ул. „Копривщица“ №14, е собственост на Гюлшен Сюлейманова Расимова, считано от 04.12.2020 г. Извършена е и служебна справка, която потвърждава данните за собственост на имота.

Назначената комисия е констатирала наличие на несъответствия на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицето Севгюл Рамаданова Расимова с чл.92 от ЗГР - съгласно действащата към настоящия момент разпоредба на чл. 92, ал. 3 от ЗГР, за извършване на адресна регистрация на адрес в страната се представя писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик. Настоящият собственик на имота не е предоставял такова съгласие и е изразил ясно нежеланието си лицето да пребивава и да има адресни регистрации на административния адрес на имота му. Комисията се обединява и около становището, че адресната регистрации по настоящ адрес на лицето Севгюл Рамаданова Расимова не отговаря на изискванията на чл. 94 от ЗГР, съгласно който, настоящ е адресът, на който лицето живее. Лицето не е спазило задължението си да заяви промяна на настоящия си адрес - съгласно чл.99, ал.1 от ЗГР всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.

Съгласно действащата към настоящия момент разпоредба на чл. 92, ал. 3 от ЗГР за извършване на адресна регистрация на адрес в страната се представя писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик. Независимо от това дали към датата на извършването на процесната адресна регистрация се констатират или не нарушения на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР, то след като лицето, което е променило постоянния си и настоящ си адрес не е изпълнило задължението си да информира за това съответните органи, с оглед извършване на нова регистрация по постоянен и настоящ адрес, единствената възможност за защита на собственика на имота е тази по чл. 996 от ЗГР. Обстоятелството, че към момента на извършване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес не е допуснато нарушение на действащата към момента разпоредба е ирелевантно. След като собственикът на имота изрично е заявил несъгласието си лицето да има регистрация на имота и да получава кореспонденцията си на този имот, и същият не живее на него, то адресната му регистрация следва да бъде заличена. Такава е и целта на закона - да се поддържа регистъра на населението по отношение на постоянния и настоящ адрес на лицата в актуално състояние, съответстващо на действителното фактическо положение, а в случая това може да стане само със заличаването на адресната регистрация от административния адрес на жилището.

Действително, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба и такава липсва в ЗГР. Следва обаче да се прави разлика между понятието „обратна сила на закона“ с „действие на закона при заварени случаи“. Разликата между обратната сила на правните норми и действието им върху заварените правоотношения е, че при обратната сила се касае до действие на правната норма върху юридическите факти, които са се появили, проявили и завършили своето действие до влизане в сила на новия закон, докато при действието върху заварени правоотношения се касае до юридически факти, които са настъпили до влизане в сила на закона, но не са завършили действието си. Принципът е, че юридическият факт придобива това правно действие, което му предписва новия закон т.е. хипотезата тук е, че действието е ex nunc. Затова и административното правоотношение по адресна регистрация по смисъла на чл. 91 ЗГР не приключва със заявяването и провеждането на производство по чл. 92 от закона. И това е така, с оглед разпоредбата на чл. 90 от закона, която създава задължение на всяко лице подлежащо на регистрация да заявява писмено постоянен и настоящ адрес. Ето защо следва да се приеме, че юридическите факти, отнасящи се до процесните адресни регистрации, не са завършили своето действие към момента на влизане в сила на разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗГР обн. ДВ, бр. 9/2011 г. и нормата намира приложение (Решение № 14299 от 25.10.2019 г., постановено по адм. дело № 2053 по описа за 2019 г. на Върховен административен съд, Трето отделение).

Съгласно чл. 99б, ал. 3 от ЗГР, кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а от ЗГР, каквито нарушения в случая са налице.

Заповедта да се изпрати на ГД ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ), чрез ТЗ ГРАО - Русе - за автоматизирано заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

Заповедта да се сведе до знанието на длъжностно лице по гражданското състояние от звено „Гражданска регистрация“ за изпращане на обобщена информация в структуриран вид на ГД ГРАО чрез ТЗ ГРАО.

Заповедта да се сведе до знанието на Севгюл Рамаданова Расимова като се изпрати по пощата, а при необходимост по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК - чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в административната сграда на Община Ветово, както и да се публикува на интернет страницата на Община Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Ветово.

Настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.