backg h 420

Заповед №РД-604/04.08.2023 г. за заличаване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на Еленка Христинова Атанасова

З А П О В Е Д

№ РД – 604

гр. Ветово, 04.08.2023 г.

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с протокол от 28.06.2023 г. за извършена проверка по реда на чл.99б от Закона за гражданската регистрация на комисия, назначена със заповед №РД-576/28.07.2023 г. на кмета на Община Ветово

           

Н А Р Е Ж Д А М:

 

ЗАЛИЧАВАНЕ на следните адресни регистрации на лицето Еленка Христинова Атанасова с ЕГН: .........................., извършени на адрес: град Ветово, ул. „Плиска“ № 3:

  • адресна регистрация по постоянен адрес от 18.01.2007 г.
  • адресна регистрация по настоящ адрес от 28.10.2010 г.

Мотиви: Производството е по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и е образувано в резултат на подадено от Д. Ат. Георгиева жалба с вх. № 80-00-1098/25.07.2023 г.

Съгласно чл. 996 от ЗГР, при писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 от ЗГР или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива, кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В изпълнение на цитираната разпоредба, със Заповед № РД-576/28.07.2023 г. на кмета на Община Ветово, е определена комисия, която да извърши проверка във връзка с подаденото искане.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), на заинтересованата страна – Еленка Христинова Атанасова е изпратено уведомление с изх. № 80-00-1115/28.07.2023 г. за започване на административно производство. Паралелно е извършено и съобщаване по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК.

В определения съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК срок по административната преписка не са постъпили писмени искания и/или възражения.

За резултатите от проверката е съставен протокол от 03.08.2023 г., в който комисията констатира, че на адрес град Ветово, ул. „Плиска“ № 3 е адресно регистрирано упоменатото в жалбата за дерегистрация лице Еленка Христакова Атанасова, родена на 16.09.1996 г., с регистрация по постоянен адрес от 18.01.2007 г. и настоящ адрес от 28.10.2010 год. на същия адрес.

За установяване обстоятелството по чл. 140а, ал. 1, т. 11 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е извършено посещение на място на адреса, предмет на проверката, от представител на Районно управление – град Ветово. Видно от съдържанието на докладна записка с рег. № УРИ457000-1011/31.07.2023 г., изготвена от Росен Георгиев – полицейски инспектор при Районно управление – град Ветово, при посещението не е установено горепосоченото лице Еленка Христинова Атанасова да живее на адреса, както това става ясно и от провелата се беседа с жалбоподателката и от снетото писмено обяснение. В обяснението собственичката на имота споделя, че преди години тя се е грижела за въпросното лице, поради което е регистрирана на адреса. Собственичката на имота е заявила, че желае лицето да бъде дерегистрирано от имота ѝ, тъй като не иска да получава никаква кореспонденция на нейно име.

От представения към административната преписка нотариален акт № 49, том III, рег. № 3897, дело № 326 от 2019 г., съставен от нотариус Адриана Филчева, става ясно, че имот УПИ V в квартал 117 по плана на гр. Ветово, с административен адрес гр. Ветово, ул. „Плиска“ № 3, е собственост на Димитрана Атанасова Георгиева, считано от 10.04.2019 г. Съответствието на имота и съответния административен адрес също се удостоверява и с набавеното по служебен път удостоверение, издадено на 28.07.2023 г. от отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, което е неразделна част от преписката по случая.

На основание чл. 90, ал. 1 от ЗГР всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация по този закон, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. Постоянният адрес служи като адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее. Съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗГР всяко лице е длъжно в срок от 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. От събраните по административната преписка доказателства не се установява процесният адрес да може да изпълнява предназначението и функциите на постоянен адрес спрямо Еленка Христинова Атанасова. В допълнение лицето не е изпълнило и задължението си по чл. 99. ал. 1 от ЗГР.

От друга страна съгласно действащата към настоящия момент разпоредба на чл. 92, ал. 3 от ЗГР за извършване на адресна регистрация на адрес в страната се представя писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик. Независимо от това дали към датата на извършването на процесната адресна регистрация се констатират или не нарушения на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР, то след като лицето, което е променило постоянния и настоящия си адрес не е изпълнило задължението си да информира за това съответните органи, с оглед извършване на нова регистрация по постоянен и настоящ адрес, единствената възможност за защита на собственика на имота е тази по чл. 99б от ЗГР. Обстоятелството, че към момента на извършване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес не е допуснато нарушение на действащата към момента разпоредба е ирелевантно. След като собственикът на имота изрично е заявил несъгласието си лицето да има регистрация на имота и да получава кореспонденцията си на този имот, и същият не живее на него, то адресната му регистрация следва да бъде заличена. Такава е и целта на закона – да се поддържа регистъра на населението по отношение на постоянния и настоящ адрес на лицата в актуално състояние, съответстващо на действителното фактическо положение, а в случая това може да стане само със заличаването на адресната регистрация от административния адрес на жилището.

Действително, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба и такава липсва в ЗГР. Следва обаче да се прави разлика между понятието „обратна сила на закона“ с „действие на закона при заварени случаи“. Разликата между обратната сила на правните норми и действието им върху заварените правоотношения е, че при обратната сила се касае до действие на правната норма върху юридическите факти, които са се появили, проявили и завършили своето действие до влизане в сила на новия закон, докато при действието върху заварени правоотношения се касае до юридически факти, които са настъпили до влизане в сила на закона, но не са завършили действието си. Принципът е, че юридическият факт придобива това правно действие, което му предписва новия закон т.е. хипотезата тук е, че действието е ex nunc. Затова и административното правоотношение по адресна регистрация по смисъла на чл. 91 ЗГР не приключва със заявяването и провеждането на производство по чл. 92 от Закона. И това е така, с оглед разпоредбата на чл. 90 от Закона, която създава задължение на всяко лице, подлежащо на регистрация, да заявява писмено постоянен и настоящ адрес. Ето защо следва да се приеме, че юридическите факти, отнасящи се до процесните адресни регистрации, не са завършили своето действие към момента на влизане в сила на разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗГР обн. ДВ, бр. 9/2011 г. и нормата намира приложение (Решение № 14299 от 25.10.2019 г., постановено по адм. дело № 2053 по описа за 2019 г. на Върховен административен съд, Трето отделение).

Съгласно чл. 99б, ал. 3 от ЗГР кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а от ЗГР, каквито нарушения в случая са налице.

Заповедта да се изпрати на ГД ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ), чрез ТЗ ГРАО - Русе - за автоматизирано заличаване на адресните регистрации в регистъра на населението.

Заповедта да се сведе до знанието на длъжностно лице по гражданското състояние от звено „Гражданска регистрация“ за изпращане на обобщена информация в структуриран вид на ГД ГРАО чрез ТЗ ГРАО.

Заповедта да се сведе до знанието на Еленка Христинова Атанасова по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК – чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в административната сграда на Община Ветово, както и да се публикува на интернет страницата на Община Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Ветово.

Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД   /п/

Кмет на Община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.