backg h 420

Заповед №РД-453/21.06.2023 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на Сейфетин Чакал


 ЗАПОВЕД

№ РД – 453

гр. Ветово, 21.06.2023 г.          

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с протокол от 16.06.2023 г. за извършена проверка по реда на чл.99б от Закона за гражданската регистрация на комисия, назначена със заповед №РД-426/12.06.2023 г. на кмета на община Ветово

           

НАРЕЖДАМ:

ЗАЛИЧАВАНЕ на следните адресни регистрации на лицето Сейфетин Хюсеин Чакал с ЕГН: 650416****, извършени на адрес: град Ветово, ул. Никола Петков №25:

  • адресна регистрация по постоянен адрес от 17.03.2000 г.

Мотиви: Производството е по реда на чл.99б от Закона за гражданската регистрация(ЗГР) и е образувано в резултат на подадено от А. В. Димитров и Д. В. Димитров искане с вх.№80-00-882/12.06.2023 г.

Съгласно чл. 996 от ЗГР, при писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 от ЗГР или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива, кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В изпълнение на цитираната разпоредба, със Заповед № РД-426/12.06.2023 г. на кмета на община Ветово, е определена комисия, която да извърши проверка във връзка с подаденото искане.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК), на заинтересованата страна – Сейфетин Хюсеин Чакал е изпратено уведомление с изх. № 80-00-884/12.06.2023 г. за започване на административно производство. Паралелно е извършено и съобщаване по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК.

В определения съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК срок по административната преписка не са постъпили писмени искания и/или възражения.

За резултатите от проверката е съставен протокол от 16.06.2023 г., в който комисията констатира, че на адрес гр. Ветово, ул. Никола Петков №25, по постоянен адрес, са регистрирани лицата:

1. Васил Димитров Цонев, роден на 15.08.1938 г, починал баща на заявителите;

2. Руска Иванова Цонева, родена на 18.10.1943 г., починала майка на заявителите;

3. Сейфетин Хюсеин Чакал, роден на 16.04.1965 г., регистриран по постоянен адрес, считано от 17.03.2000 г. (с настоящ адрес Турция, считано от 27.11.1991 г.);

4. Джеврие Махмуд Чакал, родена на 21.03.1967 г., регистрирана по постоянен адрес, считано от 17.03.2000 г. (с настоящ адрес Турция, считано от 01.01.1999 г.);

5. Емел Сейфетин Джесур, родена на 26.05.1989 г., регистрирана по постоянен адрес, считано от 19.07.2004 г. (с настоящ адрес Турция, считано от 27.11.1991 г.);

6. Изел Чакал, род. на 27.02.1996 г., регистрирана по постоянен адрес, считано от 19.07.2004 г. (с настоящ адрес Турция, считано от 19.07.2004 г.);

7. Екин Джесур, родена на 01.12.2021 г., дъщеря на Емел Джесур и регистрирана по постоянен адрес на същия адрес в изпълнение на чл.72, ал.2, т.1 от Закона за гражданската регистрация, считано от 07.09.2022 г. (с настоящ адрес Турция, считано от 07.09.2022 г.).

За установяване обстоятелството по чл. 140а, ал. 1, т. 11 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е извършено посещение на място на адреса, предмет на проверката, от представител на Районно управление на Министерство на вътрешните работи. Видно от съдържанието на докладна записка с рег. № УРИ457р-5801/14.06.2023  г., изготвена от Росен Георгиев – полицейски инспектор при Районно управление на МВР – град Ветово, при посещението не е установено горепосоченото лице да живее на адреса. В хода на извършената проверка на адрес гр. Ветово, ул. Никола Петков №25, ПИ Георгиев е установил, че имотът е собственост на наследниците на Васил Димитров Цонев. От проведени беседа и съгласно снето писмено обяснение разпитаните лица са потвърдили, че от около 30 години имота се е ползвал и обитавал единствено от тях и починалите им родители. Лицето Сейфетин Хюсеин Чакал не посещава адреса. Собствениците на имота са заявили, че желаят всички лица, с изключение на покойните им родители, да бъдат отрегистрирани от имота им.

От представения към административната преписка нотариален акт №71, том XVIII, дело № 5335 от 1994 г., съставен от нотариус М. Цолопану, става ясно, че имот УПИ I-1087 в квартал №91, по плана на град Ветово, с административен адрес гр. Ветово, ул. „Никола Петков“ №25, е собственост на Васил Димитров Цонев, считано от 17.08.1994 г. Съответствието на имота и съответния административен адрес се удостоверява с набавено по служебен път удостоверение, издадено от отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, което е неразделна част от преписката по случая.

На основание чл. 90, ал. 1 от ЗГР всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация по този закон, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. Постоянният адрес служи като адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. От събраните по административната преписка доказателства не се установява процесният адрес да може да изпълнява предназначението и функциите на постоянен адрес спрямо Сейфетин Хюсеин Чакал.

От друга страна съгласно действащата към настоящия момент разпоредба на чл. 92, ал. 3 от ЗГР за извършване на адресна регистрация на адрес в страната се представя писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик. Независимо от това дали към датата на извършването на процесната адресна регистрация се констатират или не нарушения на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР, то след като лицето, което е променило постоянния си и настоящ си адрес не е изпълнило задължението си да информира за това съответните органи, с оглед извършване на нова регистрация по постоянен и настоящ адрес, единствената възможност за защита на собственика на имота е тази по чл. 996 от ЗГР. Обстоятелството, че към момента на извършване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес не е допуснато нарушение на действащата към момента разпоредба е ирелевантно. След като собственикът на имота изрично е заявил несъгласието си лицето да има регистрация на имота и да получава кореспонденцията си на този имот, и същият не живее на него, то адресната му регистрация следва да бъде заличена. Такава е и целта на закона - да се поддържа регистъра на населението по отношение на постоянния и настоящ адрес на лицата в актуално състояние, съответстващо на действителното фактическо положение, а в случая това може да стане само със заличаването на адресната регистрация от административния адрес на жилището.

Действително, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба и такава липсва в ЗГР. Следва обаче да се прави разлика между понятието „обратна сила на закона“ с „действие на закона при заварени случаи“. Разликата между обратната сила на правните норми и действието им върху заварените правоотношения е, че при обратната сила се касае до действие на правната норма върху юридическите факти, които са се появили, проявили и завършили своето действие до влизане в сила на новия закон, докато при действието върху заварени правоотношения се касае до юридически факти, които са настъпили до влизане в сила на закона, но не са завършили действието си. Принципът е, че юридическият факт придобива това правно действие, което му предписва новия закон т.е. хипотезата тук е, че действието е ex nunc. Затова и административното правоотношение по адресна регистрация по смисъла на чл. 91 ЗГР не приключва със заявяването и провеждането на производство по чл. 92 от закона. И това е така, с оглед разпоредбата на чл. 90 от закона, която създава задължение на всяко лице подлежащо на регистрация да заявява писмено постоянен и настоящ адрес. Ето защо следва да се приеме, че юридическите факти, отнасящи се до процесните адресни регистрации, не са завършили своето действие към момента на влизане в сила на разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗГР обн. ДВ, бр. 9/2011 г. и нормата намира приложение (Решение № 14299 от 25.10.2019 г., постановено по адм. дело № 2053 по описа за 2019 г. на Върховен административен съд, Трето отделение).

Съгласно чл. 99б, ал. 3 от ЗГР кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а от ЗГР, каквито нарушения в случая са налице.

Заповедта да се изпрати на ГД ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ), чрез ТЗ ГРАО - Русе - за автоматизирано заличаване на адресните регистрации в регистъра на населението.

Заповедта да се сведе до знанието на длъжностно лице по гражданското състояние от звено „Гражданска регистрация“ за изпращане на обобщена информация в структуриран вид на ГД ГРАО чрез ТЗ ГРАО.

Заповедта да се сведе до знанието на Сейфетин Хюсеин Чакал по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК - чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в административната сграда на Община Ветово, както и да се публикува на интернет страницата на Община Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Ветово.

Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

 

НЕРМИН КЯЗИМОВА

За кмет на община Ветово,

съгл. Заповед №РД-440/19.06.2023 г.

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.