backg h 420

Заповед №РД-358 от 23.05.202 г. за обявяване настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и определени мерки за пожарна безопасност


ЗАПОВЕД

РД-358

гр. Ветово, 23.05.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и Заповед № РД-04-103/17.05.2023 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Русе

НАРЕЖДАМ:

 

1. Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури за времето от 29.05.2023 г. до 29.10.2023 г.

2. Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, следва да спазват правилата и нормите на противопожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.

3. Определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Ветово:

3.1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях от настъпването на „Восъчна зрялост“ до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и извършването на огневи работи на разстояние, по- малко от 100 м от границите на земеделските земи;

3.2. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житните площи, през периода от „Восъчна зрялост“ до окончателно прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършване на ремонтни дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН-Ветово при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

3.3. Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете и други площи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

3.4. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

3.5. Задължавам юридическите и физическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

4. Възлагам на кметовете на кметства в Община Ветово:

4.1. да контролират спазването на изискванията на наредба № 8121з– 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;

4.2. да организират и проведат мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество;

4.3. да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите и да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища;

4.4. да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари.

5. Възлагам на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, изпълнението на следните мерки:

5.1. да организират и изпълняват изискванията на Наредба № 8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;

5.2. да организират провеждането на инструктажи за пожар безопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;

5.3. водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност;

5.4. да се поставят на видни места край площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009г.);

5.5. при забелязан горски или полски пожар незабавно да се обадят на тел. 112.

6. Възлагам на жителите на Община Ветово:

6.1. да спазват изискванията на чл. 10 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово, по отношение съхраняването на груб фураж в личните дворове и стопанства, паленето на стърнища и създаването на предпоставки за възникване на пожари.

7. Възлагам на Севдие Мейсудова, младши експерт „ОМП и УК“ в Община Ветово:

7.1. да поддържа актуален списък на Доброволното формирование „Аварийно-спасителна група“ за изпълнение на задачи за защита при бедствия, аварии и пожари на територията на Община Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове по населени места, до РСПБЗН-Ветово и всички земеделски производители за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Ветово.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.