backg h 420

Заповед за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии


 ЗАПОВEД

РД-181

гр. Ветово, 14.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  във връзка със Заповед № 1-95-00-116/13.03.2023 г. на Областен управител на област Русе и чл. 33, ал. 3 от Закона за администрацията, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари в горските територии

НАРЕЖДАМ:

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на община Ветово от 15.03.2023 г. до 31.10.2023 г.

2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

3. През този период ръководството на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, кметовете и кметските наместници по населени места и юридическите лица собственици на гори, да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената пожарна опасност.

4. Ръководството на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, юридическите лица собственици на гори, съгласувано с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РС ПБЗН), да обозначат трайно терена и да информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (I-ви клас).

5. Ръководството на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД и юридическите лица собственици на гори, да изпълняват стриктно годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват, при необходимост, плановете за действие при гасене на горски пожари.

6. Особено внимание да се обърне на:

6.1. Направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици съгласно годишните планове за опазване на горските територии.

6.2. Контрол по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.

Забранява се изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделски земи (чл. 5, ал. 4 ползвателите на земеделски земи носят отговорност за изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци на земеделската земя и са длъжни да участват при гасенето от Закона за опазване на земеделските земи).

6.3. Почистването на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност.

6.4. Осъществяването на строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горите, и в съседство с тях.

6.5. Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар.

6.6. Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

7. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график.

8. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии на Община Ветово незабавно да предава наличната информация, съгласно утвърдената схема.

9. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители.

10. Да се изпълнят предвидените противопожарни мероприятия.

11. Да се засили контрола в земеделските земи за спазване на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

12. Да се информира местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и се оповестява своевременно. Да се създаде организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделските земи.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметове на кметства, „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, ЖП гара Ветово, РСПБЗН Ветово и всички земеделски производители за сведение и изпълнение.

НЕРМИН КЯЗИМОВА

Зам.-кмет на Община Ветово

(Съгласно заповед № РД-175/14.03.2023 г.)

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.