backg h 420

Наредби

НАРЕДБА №1

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

         /ПРИЕТА С Решение №252/ 06.07.2001 г.; доп. с Решение №438/ 19.12.2002 г.; доп. с Решение №483/11.03.03 г.; доп. с Решение №32/22.12.03 г.; изм. и доп. с Решение №240/30.01.2006 г.; изм. и доп. с Решение №326/30.08.2006 г.; изм. с Решение №702/27.05.2011 г.; изм. и доп. с Решение №159/17.08.2012 г./

 Изтегли 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА №2

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

          (Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост с Решение №  54  по Протокол № 4 от 20.02.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 70 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 229 по Протокол № 16 от 30.11.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 260 по Протокол № 18 от 22.01.2013 г.)

Изтегли 

 

(Изменена с Решение № 7/19.03.2018 год. по адм. д. № 13/2018 год. на Административен съд - Русе)

Изтегли

 

 

 

НАРЕДБА №3

ЗА УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

               /Настоящата Наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1  от ЗМСМА от Общински съвет Ветово с Решение № 260  по Протокол № 26 от 24.07.1998 год., изменена и допълнена с Решение № 304 по Протокол № 30 от 26.10.1998 год.; Решение № 31 по Протокол  № 3 от 30.11.1999 год.; Решение № 81 по Протокол № 8 от 20.03.2000 година./

Изтегли 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА №4 

ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

          (Настоящата наредба е приета  на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА от Общински съвет – Ветово с Решение № 55 по Протокол № 4 от 20.02.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 71 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 160 по Протокол № 11 от 17.08.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 261 по Протокол № 18 от 22.01.2013 г.; доп. с Решение № 664 по Протокол № 54 от 30.03.2015 г.; доп. с Решение № 97 по Протокол № 09 от 31.03.2016 г.)

Изтегли

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА №6 

           ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

(Приета с Решение № 273 по Протокол № 20 от 22.02.2013 г.)

Изтегли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.